Klachtenregeling van Yuen Law Firm

Artikel 1 Definities
In deze regeling worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
Klacht : iedere schriftelijke uiting van ongenoegen over de totstandkoming en de
  uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de
  dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als
  bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
Klager : de cliënt of diens vertegenwoordiger die de klacht kenbaar maakt;
Klachtfunctionaris : de advocaat die belast is met de afhandeling van de klacht;
Medewerker : een ieder die werkzaam is voor Yuen Law Firm;

Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Yuen Law Firm en haar cliënt.

Artikel 3 Doelstellingen
De klachtenregeling heeft tot doel: 

  1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 
  4. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Indienen van de klacht
Een klacht moet worden ingediend bij de klachtenfunctionaris Mr Patty Yuen via het email adres:  
p.yuen@yuenlawfirm.com. De klacht moet worden ingediend binnen drie maanden na de datum waarop de klager bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de gedraging die de reden is voor de klacht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van de klacht. 

Artikel 5 Afhandeling van de klacht
De klachtenfunctionaris bevestigt binnen zeven werkdagen de ontvangst van de klacht en handelt de klacht af binnen vier weken na de datum waarop de bevestiging is verzonden of bericht de klager dat de termijn waarbinnen het oordeel over de klacht wordt gegeven wordt verlengd met maximaal vier weken. De klachtenfunctionaris informeert de klager over zijn oordeel omtrent de klacht. Indien de klager zich niet in het oordeel of de oplossing van de klachtenfunctionaris kan vinden, kan de klager zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur in Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De klacht moet bij de Geschillencommissie worden
ingediend binnen drie maanden nadat de klager schriftelijk in kennis is gesteld van de beslissing van de klachtenfunctionaris op verval van rechten. Beroep is niet mogelijk tegen de uitspraak van de Geschillencommissie.


Artikel 6 Geheimhouding
De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd, nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 


Artikel 7 Klachtregistratie
De klachtenfunctionaris houdt een klachtdossier bij waarin de klacht met daarbij het klachtonderwerp wordt geregistreerd.