Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op de relatie tussen werkgevers en werknemers. Veel aspecten van het arbeidsrecht is dwingendrechtelijk van aard, wat betekent dat afwijkingen nietig zijn. Een voorbeeld hiervan is wanneer in de arbeidsovereenkomst een proeftijd bevat die niet in overeenstemming is met de wet. In dat geval wordt de proeftijd als ongeldig beschouwd en wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan zonder proeftijd. Ook een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt als ongeldig beschouwd, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. 

Ingewikkeld rechtsgebied

Het Nederlandse Arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met talloze valkuilen. Een klein voorbeeld is de aanzeggingsverplichting van de werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden. De werkgever is verplicht ten minste één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Bij verlenging moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarde hij het dienstverband wil voortzetten. Is de werkgever te laat met aanzeggen, dan moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen voor het aantal dagen dat hij te laat is met de aanzegging met maximum van één maand brutosalaris. Dus als de werkgever een week voor het einde van het dienstverband de werknemer hierover informeert, dan is de werkgever maximaal 3 weken brutosalaris aan de werknemer verschuldigd. Het dienstverband is na afloop van de overeengekomen duur gewoon beëindigd. Weigert de werkgever om de aanzegvergoeding te betalen, dan kan een vordering bij de kantonrechter worden ingediend binnen 2 maanden na het einde van het dienstverband bij de kantonrechter worden ingediend.

Advies

Wij adviseren onder andere de volgende aspecten van het arbeidsrecht: • Opstellen arbeidsovereenkomst
• Opstellen management- en detacheringsovereenkomst
• Ontslag of dreigend ontslag
• Transitie- en billijke vergoeding
• Concurrentie- en relatiebeding
• Opstellen vaststellingsovereenkomst