ALGEMENE VOORWAARDEN YUEN LAW FIRM

Artikel 1: Yuen Law Firm 

 1. Yuen Law Firm is een Nederlands advocatenkantoor in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Yuen Law Firm is een handelsnaam van Yuen Advocaten B.V. 
 2. Yuen Law Firm is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24358443. Het kantoor heeft als doel het uitoefenen van de praktijk van advocaat en het beroep van juridisch adviseur, een
  en ander in de meest ruime zin.
 3. Yuen Law Firm beschikt niet over een stichting beheer derdengelden of een derdenrekening.

Artikel 2: Reikwijdte

 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Yuen Law Firm, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Yuen Law Firm werkzaam zijn of werkzaam waren, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Yuen Law Firm van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen Yuen Law Firm aansprakelijk zou kunnen zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanvaarde opdrachten, vervolg- en/of aanvullende werkzaamheden door Yuen Law Firm.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen opgesteld. In geval van enig geschil van inhoud of strekking, is de Nederlandse tekst bindend. 

Artikel 3: De overeenkomst

3.1       De opdracht tussen Yuen Law Firm en de opdrachtgever is een overeenkomst naar Nederlands recht. De opdracht is verstrekt zodra een opdrachtbevestiging is gezonden of door de advocaat een begin is gemaakt met de werkzaamheden in het betreffende dossier. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. 

3.2       Yuen Law Firm adviseert uitsluitend naar Nederlands recht.

3.3   Yuen Law Firm voert haar werkzaamheden naar beste vermogen uit. Ten aanzien van de opdracht is er sprake van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatsverbintenis, tenzij met de opdrachtgever anders schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Yuen Law Firm is gerechtigd om ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht diensten van derden te betrekken, waaronder diensten van andere advocaten, deskundige, deurwaarders, adviseurs of andere dienstverleners. Yuen Law Firm zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1.      Iedere aansprakelijkheid van Yuen Law Firm voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Yuen Law Firm wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en om welke reden dan ook geen of geen volledige uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt,
  is iedere aansprakelijkheid van Yuen Law Firm beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium tot een maximum bedrag van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro).  
 2.     Yuen Law Firm is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Yuen Law Firm is gerechtigd om namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de door haar ingeschakelde derden  te aanvaarden. 
 3.     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de schade waarvoor Yuen Law Firm aansprakelijk is. Dit betekent dat een rechtsvordering binnen de gestelde termijn moet zijn ingediend op verval van rechten. Voor een zakelijke opdrachtgever geldt dat de vervaltermijn is beperkt tot zes (6) maanden. Onder “zakelijke opdrachtgever” wordt verstaan: natuurlijke- of rechtspersonen die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Yuen Law Firm ter beschikking gestelde bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Yuen Law Firm heeft geen verplichting om de authenticiteit van de documenten te verifiëren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit ontstane schade.
 2. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Yuen Law Firm ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat
  deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.  
 3. De opdrachtgever vrijwaart Yuen Law Firm en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Yuen Law Firm ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Yuen Law Firm.  

Artikel 6: Declaratie en betalingen

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium van Yuen Law Firm worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Yuen Law Firm vast te stellen uurtarief. De minimale tijdregistratie is 6 minuten per werkzaamheid. 

6.2 Naast het overeengekomen honorarium zullen in rekening worden gebracht: 

 • door Yuen Law Firm ten behoeve van de opdrachtgever betaalde belaste en onbelaste verschotten;
 • algemene kantoorkosten (zoals porto-, telefoon-, fax- kopieerkosten etc.) van 5% van het totale honorarium (“administratiekosten”); 
 • reiskosten- en reistijden vergoeding; 
 • verschuldigde omzetbelasting (BTW) indien van toepassing. 

6.3 De opdrachtgever dient de factuur zonder opschorting of verrekening te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

6.4 Law Firm is gerechtigd om eenmalige kosten van € 25,00 en vervolgens de samengestelde wettelijke rente per maand, met een minimum bedrag van € 15,00 per maand, in rekening te brengen. Hierbij geldt dat een reeds ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

6.5 Yuen Law Firm is gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Yuen Law Firm verschuldigd is.    

Artikel 7: Geheimhouding

7.1        Yuen Law Firm zal informatie die zij van de opdrachtgever ontvangt in het kader van de uitvoering van de opdracht
            vertrouwelijk behandelen, daarbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemend. 
7.2        De opdrachtgever gaat akkoord met communicatie via elektronische weg, zoals per email, telefoon, fax, Whatsapp,
            WeChat enz., waarvan de veiligheid en vertrouwelijkheid niet door Yuen Law Firm worden gegarandeerd. 

Artikel 8: Identiteit controle / Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) 

 1. Op grond van de Verordening op de advocatuur is de advocaat gehouden om voor de acceptatie van haar zaak de opdrachtgever (cliënt) te identificeren. De advocaat kan daarbij een kopie maken van het identiteitsbewijs van de opdrachtgever (paspoort, rijbewijs of Nederlands Identiteitskaart), waarop de pasfoto zichtbaar is. De opdrachtgever geeft daarvoor toestemming en zal daaraan volledige medewerking verlenen.  
 2. Ingevolge onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is Yuen Law Firm verplicht om voor de acceptatie van haar zaak de identiteit van de opdrachtgever te controleren en ongebruikelijke transacties bij of door de opdrachtgever te melden bij “Financial Intelligence Unit Nederland” te Zoetermeer (www.fiu-Nederland.nl). De opdrachtgever zal hieraan volledige medewerking verlenen. 
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor dat de betalingen zo veel mogelijk via het bankverkeer plaatsvindt.
  Yuen Law Firm is verplicht transacties in contanten van boven € 10.000 (zegge: tienduizend euro) te melden. 

Artikel 9: Overig

 1.     Onderhavige algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload van de website:
  https:// www.yuenlawfirm.com. Een exemplaar van onderhavige algemene voorwaarden wordt op verzoek van de opdrachtgever per post of per e-mail toegezonden. 
 2. Yuen Law Firm behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in onderhavige algemene voorwaarden. 
 3. Yuen Law Firm zal zorgvuldig omgaan met de gegevens van haar opdrachtgever conform de wettelijke verplichtingen. De Privacy Policy van Yuen Law Firm is te raadplegen op: https://www.yuenlawfirm.com/nl/privacy-policy/
 4. Het dossier van de opdrachtgever zal door Yuen Law Firm gedurende minimaal vijf (5) jaren na beëindiging van de zaak worden bewaard. Er wordt enkel het digitale dossier bewaard en niet het papieren dossier. Het bewaren van het digitale dossier is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en niet van Yuen Law Firm. Na afloop van de bewaartermijn, behoudt Yuen Law Firm zich het recht voor om het (digitale) dossier van de opdrachtgever te vernietigen. 

Artikel 10: Gebruik van de naam en logo van clint

10.1 Yuen Law Firm mag de naam en logo van cliënt mag gebruikt voor marketing en/of promotie doeleinden.

Artikel 11: Toepasselijk rechts- en forumkeuze 

11.1 Alle geschillen tussen Yuen Law Firm en de opdrachtgever in verband met de huidige overeenkomst of daaruit voortvloeiend, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. 

11.2 Indien de woonplaats van de opdrachtgever gelegen is in Nederland, zullen alle geschillen worden beslecht door
de bevoegde rechtbank van het arrondissement Rotterdam. 

11.3 Indien de woonplaats van de opdrachtgever is gelegen buiten Nederland, heeft Yuen Law Firm de keuze om de gerezen geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement te Rotterdam of voor te leggen aan het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam (N.A.I.) (www.nai-nl-org). Dit arbitrage instituut zal bindende advies geven in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
De plaats van arbitrage zal gelegen zijn in Rotterdam. De arbitrage procedure zal in de Engelse taal worden gevoerd ten overstaande van een arbiter. 

11.4 Yuen Law Firm kent een eigen klachtenregeling, beschreven en te raadplegen via https://yuenlawfirm.com /nl/ complaints

Versie 1 januari 2024